NE ARAMIŞTINIZ ?

BASIN ODASI

Makale: Mutlu Nesiller Yetiştirebilmek...

Makale: Mutlu Nesiller Yetiştirebilmek...

Eskiden zekanın tek tip olduğunu, doğuştan sabit geldiği kabullenilmiş ve hep aynı seviyede kaldığı düşünülmüştür. Bu düşünceye göre, zeka standart psikometrik araçlarla ölçülebilir bir kavramdır. Ancak bu kurama karşı çıkan,  Harward Üniversitesi'nden Prof. Dr. Howard Gardner'ın 1983 yılında ortaya çıkardığı çoklu zeka kuramı ile bu kanı yıkılmıştır. Gardner, her bir ferdin birbirinden farklı bir çok zekasının olduğunu ve bunların herbirinin kendilerine özgü  olarak geliştikleri ve çalıştıklarını ifade etmiştir.

Eğitimde birçok nedene bağlı olarak bazı öğrencilerin akademik başarısı yönünden  zayıf oldukları gözlemlenmektedir.  Gardner,  IQ seviyesi  yüksek olan insanların dahi çeşitli nedenlerle akademik olarak başarısız  olduklarını gözlemlemiştir. Genel olarak izlendiğinde, akademik başarıyı, sahip olduğu zeka yapısıyla yakalayamayan öğrencilerin başarısızlıklarının kaçınılmaz olduğunu ifade etmek abartılı olmayacaktır. Oysa çalışmalarına halen devam etmekte olan Prof. Dr. Howard Gardner'ın "Çoklu Zeka Kuramı"na göre, her insanın kendine özgü bir zeka çeşidi vardır. Bu zeka çeşidinin, eğitimciler tarafından herbir öğrencinin   keşfedilerek, doğru yönlendirilmesi ve ailelerinde de kabul görülmesinin sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilerin, toplum karşısında ezilmelerinden dolayı özgüvensiz ve kendisinin hiçbirşeyi başaramayacağına inanan kişilerin çoğalması kaçınılmaz olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için, bir problemi çözerken  sonuca klasik yollarla varılamadığında  farklı metodlar denenerek çözüme ulaşılabileceğinin   bir matematik dersinde öğretilebildiği gibi, tasarım dersinde de yeni bir obje tasarlayarak veya bir objenin işlevinin değiştirilerek yeni bir tasarıma dönüştürülmesinde de öğretilebilir. Böylelikle farkındalıkları yüksek bakış açılarıyla problemelere yaklaşan bireylerin başarısız olma ihtimalleri en aza indirgenecektir.

Okulumuz bünyesinde, Yaşam Becerileri Merkezi’nde yapılagelen  çalışmalarla gerek tasarım ve tasarım teknikleri, tasarlanmış ürünlerin yeniden yapılanması  gibi konuların öğrencilere verilerek  farkındalıklarının artırılması sağlanmaktadır.

Sözün özü olarak, örgün eğitime dahil edilmiş atölye  derslerinin amacı;  olması   gerek diğer dersleri için ve süregelen yaşantılarına olumlu katkılar sunmaktır.  Olumlu katkıların  var olduğu  bu programlarda önemli olan,  başarılı nesillerin yanında, mutlu,  özgüveni yüksek ve farkındalığı artırılmış bireylerin topluma kazandırılmasıdır.

Remziye OCAKÇI ARAT

Tasarım & Matematik Öğretmeni